Umowa kupna sprzedaży

Umowa darowizny samochodu

Darmowy wzór umowy darowizny samochodu w formacie PDF i DOC.

Wzór umowy darowizny samochodu w PDF i DOC

Darować można praktycznie wszystko, mowa tu oczywiście o kwestiach wymagających formalnego charakteru, związanych z koniecznością przeniesienia prawa własności.

Jak dokonać darowizny?

Aby darować pojazd, musimy sporządzić umowę darowizny. Urząd skarbowy będzie od nas wymagać formalnego poświadczenia, niestety nie wystarczy darować pojazdu „na słowo”. Odpowiednia konstrukcja umowy daje możliwość przeniesienia własności, z dniem podpisania umowy darowizny lub z dniem określonym w odpowiednim paragrafie. W rozumieniu prawa pojazd darowany to taki, za który darczyńca nie otrzymuje wynagrodzenia lub nie czerpie z tego korzyści majątkowych.

Darowizna w PIT

Czy można odliczyć darowany samochód w zeznaniu podatkowym?

Zgodnie z art. 5 ustawy o spadkach i darowiznach, darczyńca jest zwolniony z wszelkiego rodzaju opłat podatkowych, związanych z umową darowizny. Podatnik ma obowiązek, co roku składać zeznanie podatkowe i to w terminie do końca kwietnia.

Zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 9, odliczenie darowizny jest możliwe tylko w przypadku, kiedy darowizna przekazana jest na:

 • Organizacje pożytku publicznego (OPP) – fundacje i stowarzyszenia.
 • Cele kultu religijnego – datek na kościół.
 • Cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych

(na rzecz kościelnych ośrodków pomocy: bezdomnym, sierotom, matkom samotnie wychowującym dzieci, starcom, chorym itp.)

 • Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.
 • Organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
 • Spółdzielnie socjalne.
 • Kluby sportowe, niedziałające w celu osiągania zysków z własnej działalności oraz niedzielącej zysku pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy oraz pracowników.

Jest ograniczenie.

Suma darowizn podlegających odliczeniu, nie może być wyższa niż 6% uzyskanego dochodu w roku poprzedzającym. W celu odliczenia darowizny w zeznaniu podatkowym do PIT-36 dołączamy także załącznik PIT-0.

Kiedy można darować bez notariusza?

Opłata notarialna od darowizny dotyczy: spółdzielczego prawa własności do lokalu, nieruchomości czy przedsiębiorstwa. Brak obowiązku sporządzenia aktu notarialnego przy umowie darowizny, nie wyklucza takiej możliwości. W przypadku darowania samochodu opłaty notarialne są zbędne. Wprawdzie, w Urzędzie skarbowym należy przedłożyć tytuł własności do pojazdu, jednak poza aktem notarialnym wystarcza zwykła umowa darowizny pojazdu.

Co powinna zawierać umowa darowizny?

1

Umowa darowizny powinna zawierać dane identyfikujące darczyńcę i obdarowanego oraz w górnej sekcji datę i miejsce zawarcia umowy darowizny.

2

W jednym z pierwszych paragrafów należy uwzględnić dokładny opis przedmiotu darowizny. Jeżeli sprawa dotyczy samochodu, to istotne będą wszystkie dane jak przy zakupie pojazdu poprzez umowę kupna-sprzedaży samochodu.

3

Konieczne jest oświadczenie darczyńcy, że darowany pojazd stanowi jego wyłączną własności i jest wolny od wad prawnych. Ponadto w przypadku darowanego pojazdu nie powinno toczyć się żadne postępowanie, mogące zmienić wartość umowy darowizny.

4

Kolejne oświadczenie powinno dotyczyć przekazania na rzecz obdarowanego, praw własności do pojazdu lub jeżeli istnieje taka potrzeba części przekazywanego pojazdu w formie ułamka.

5

Ważnym elementem umowy jest także określenie obecnej wartości rynkowej darowanego przedmiotu umowy. Dla zabezpieczenia obu stron warto zapisać kwotę w formie słownej.

6

Czas wydania przedmiotu darowizny jest jednym z kolejnych istotnych elementów. Gdy nie zostanie określony w odrębnym paragrafie termin wydania pojazdu, obowiązuje data określona w górnej sekcji umowy.

7

Standardowo należy zawrzeć w umowie zapis, o sprawach nieuregulowanych i ilości egzemplarzy, w jakiej została sporządzona umowa. Najważniejszym czynnikiem, jest czytelny podpis obu stron, bez tego jak wiadomo umowa jest nieważna.

8

Warto również w umowie, przenieść wszelkie koszty związane z przerejestrowaniem i opłatami skarbowymi na obdarowanego.

Umowa darowizny samochodu

Pobierz umowę darowizny samochodu w wybranym formacie DOC lub PDF.

Zgłoszenie darowizny samochodu

Ile jest czasu na zgłoszenie darowizny?

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatnik ma 6 miesięcy na zgłoszenie darowizny wynikłej z obowiązku podatkowego. Zgłoszenie dokonuje się w urzędzie skarbowym, poprzez złożenie wypełnionego formularza SD-Z2.

Zgłoszenie darowizny – Formularz darowizny SD-Z2

Jaki podatek od darowizny samochodu?

Zgodnie z art. 9 ustawy o spadkach i darowiznach, wysokość podatku od darowizny uzależniona jest od grupy podatkowej.

Zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego jest konieczne, jeżeli suma darowizn w 5 latach poprzedzających obecny rok, od tej samej osoby przekracza poniższe wartości.

Kwoty zwolnione z podatku od darowizny:

 • I grupa podatkowa: 9 637 zł
 • II grupa podatkowa: 7 276 zł
 • III grupa podatkowa: 4 902 zł

Wartości mniejsze od powyższych kwot stanowią kwoty wolne od podatku wynikające z darowizny.

Poniżej odpowiedz na pytanie, ile wynosi podatek od darowizny, kiedy powyższe kwoty zostały przekroczone.

I grupa podatkowa:

 • 3% od wartości powyżej kwoty zwolnionej z opłaty, nieprzekraczającej 10 278 zł.
 • W przedziale 10 278 – 20 556 zł płacimy 308,30 zł + 5% od nadwyżki 10 278 zł.
 • Powyżej kwoty 20 556 płacimy 822,20 zł + 7% od nadwyżki 20 556 zł.

II grupa podatkowa:

 • 7% od wartości powyżej kwoty zwolnionej z opłaty, nieprzekraczającej 10 278 zł.
 • W przedziale 10 278 – 20 556 zł płacimy 719,50 zł + 9% od nadwyżki 10 278 zł.
 • Powyżej kwoty 20 556 płacimy 1644,50 zł + 12% od nadwyżki 20 556 zł.

III grupa podatkowa:

 • 12% od wartości powyżej kwoty zwolnionej z opłaty, nieprzekraczającej 10 278 zł.
 • W przedziale 10 278 – 20 556 zł płacimy 1233,40 zł + 16% od nadwyżki 10 278 zł.
 • Powyżej kwoty 20 556 płacimy 2877,90 zł + 20% od nadwyżki 20 556 zł.

Co to są grupy podatkowe?

Grupa podatkowa to nic innego jak stopień pokrewieństwa, pomiędzy darczyńcą a obdarowanym.

Podział grup:

Grupa I

 • Małżonek: tylko obecny;
 • Zstępni: córka, syn, wnuk oraz prawnuk;
 • Wstępni: ojciec, matka, dziadkowie;
 • Rodzeństwo;
 • Ojczym;
 • Pasierb;
 • Macocha;
 • Teściowie;
 • Zięciowie;
 • Synowie.

Grupa II

 • Zstępni rodzeństwa: bratanek, siostrzeniec;
 • Rodzeństwo rodziców: wujek, ciocia;
 • Zstępnych i małżonków pasierbów;
 • Małżonków rodzeństwa: mąż siostry;
 • Rodzeństwo małżonków: szwagier – brat żony;
 • Małżonek rodzeństwa małżonków: mąż siostry męża;
 • Małżonków innych zstępnych: żona wnuka.

Grupa III

Trzecia grupa składa się z pozostałych członków rodziny i osób spoza rodziny. Do tej grupy można zaliczyć znajomych, przyjaciół, kuzynów, rodzinę ojczyma czy też rodzinę macochy.

Darowizna w rodzinie

Całkowite zwolnienie z opłaty podatkowej za darowiznę dotyczy:

 • Małżonka: tylko obecny;
 • Zstępnych: córka, syn, wnuk oraz prawnuk;
 • Wstępnych: ojciec, matka, dziadkowie;
 • Rodzeństwo;
 • Ojczyma;
 • Pasierba;
 • Macochę.

Podatek od darowizny po terminie

Jeżeli podatnik nie zgłosi do urzędu skarbowego faktu otrzymania darowizny (liczone od daty wpisanej na umowie darowizny samochodu lub zaistniałego faktu), wówczas podatnik może zostać zmuszony do zapłaty podatku, w wysokości 20% wartości pojazdu.

W przypadku, kiedy urząd w trybie dochodzenia podczas czynności sprawdzających lub rutynowej kontroli, wezwie do wyjaśnienia zaistniałych okoliczności, to tracimy prawo zwolnienia z podatku.

Umowa darowizny części samochodu

Umowa darowizny części pojazdu to nic innego jak przeniesienie ułamkowego udziału w samochodzie na obdarowanego. W takiej umowie musimy określić, kto jest właścicielem oraz współwłaścicielem pojazdu. W tym celu w formie ułamkowej należy określić, jaka część będzie darowana nowemu współwłaścicielowi.

Po finalizacji przeniesienia części pojazdu na nową osobę należy również zastosować się ustawy o darowiźnie. Oznacza to, że od obdarowanej części również trzeba zapłacić podatek oraz zgłosić się do wydziału komunikacji w celu wymiany dowodu rejestracyjnego.

Darowizna samochodu a ubezpieczenie OC

Obowiązek informacyjny ubezpieczalni o umowie darowizny samochodu pozostaje po stornie darczyńcy. Darczyńca ma 14 dni na przekazanie informacji do ubezpieczalni o zmianie właściciela. Obdarowana osoba ma prawo do zmiany firmy ubezpieczającej, w tym celu należy złożyć wypowiedzenie umowy na ubezpieczenie OC.

Istnieją korzyści ze zgłoszenia informacji o zmianie właściciela pojazdu. Obdarowany może zgłosić się do ubezpieczalni z prośbą o przeliczenie zniżek, które uzyskał za dotychczasową, bezszkodową jazdę. Nowy właściciel po wypowiedzeniu umowy może również ubezpieczyć samochód na nowo, także uzyskując swoje zniżki w innej ubezpieczalni.

Przerejestrowanie pojazdu po darowiźnie

Czas na przerejestrowanie pojazdu to 30 dni. W tym celu należy udać się do wydziału komunikacji – właściwego, czyli wynikającego z miejsca zameldowania i złożyć wniosek o przerejestrowanie samochodu. W celu przerejestrowania samochodu wymagany będzie komplet dokumentów:

 • Umowa darowizny.
 • Ważna polisa OC.
 • Karta pojazdu, jeżeli została wydana.
 • Dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem.
 • Zaświadczenie o badaniu technicznym, jeżeli jest wymagane.

Obdarowujący powinien wyrejestrować pojazd, informując przy tym wydział komunikacji o darowiźnie samochodu.

Cofnięcie darowizny samochodu

Czy można cofnąć darowiznę samochodu?

Odwołanie darowizny jest możliwe w dwóch sytuacjach:

1Pierwsza z tych sytuacji ma związek z sytuacją finansową darczyńcy. Darczyńca ma prawo odwołać darowiznę, kiedy jego sytuacja finansowa ulegnie znacznemu pogorszeniu. W tym przypadku obdarowany ma obowiązek, pomóc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb darczyńcy. Obdarowany w tym celu może zwrócić prawo do połowy samochodu darczyńcy.

2Kolejną możliwością odstąpienia od darowizny jest sytuacja tzw. rażącej niewdzięczności. Rażąca niewdzięczność ma ścisły związek z utrudnianiem życia darczyńcy. Polega na celowym i świadomym utrudnianiu życia. W takim przypadku odwołanie darowizny jest możliwe, ale tylko zachowując pisemny charakter odwołania. Co ważne odwołanie może nastąpić maksymalnie w ciągu 2 lat od daty darowizny.

Gdy termin 2 lat upłynie, nie ma możliwości odwołania darowizny.

Sprzedaż darowizny

Jeżeli w terminie 6 miesięcy zgłosimy do urzędu skarbowego informację, że otrzymaliśmy darowiznę, unikniemy kary zwiększonego podatku. Nie uprawnia nas to jednak do zwolnienia z podatku za sprzedaży pojazdu po spadku czy darowiźnie.

Art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT mówi o tym, że zbycie rzeczy podlega opodatkowaniu, jeśli następuje przed upływem 6 miesięcy. W tym przypadku liczony jest koniec miesiąca, w którym nabyty został pojazd. Podstawą do zapłacenia podatku jest sprzedaż samochodu, gdyż darczyńca w świetle obowiązujących przepisów, uzyskał przychód, podlegający opodatkowaniu.

Sprzedaż wygranego samochodu

Sprzedaż samochodu, który został wygrany w konkursie, to przypadek korzystniejszy niż sama darowizna. Różnica polega na zapłaceniu podatku od tzw. wzbogacenia 10% wartości auta.

Kiedy wygrywamy samochód, a podatek płaci za nas organizator konkursu, wówczas możemy sprzedać pojazd za kwotę niższą niż jego wartość w momencie nabycia. Nawet w czasie, kiedy nie upłynie jeszcze 6 miesięcy od wygrania pojazdu.