Umowa kupna sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Darmowy wzór umowy kupna i sprzedaży samochodu w formacie PDF i DOC.

Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu w PDF i DOC

Rynek samochodów używanych z biegiem lat jest coraz bogatszy. Fakt ten sprawia, że rośnie konkurencyjność a sprzedający stosują coraz więcej metod maskujących wady w pojeździe. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich sprzedających, jednak warto na wszelki wypadek zabezpieczyć swój interes stosownymi zapisami w umowie. Umowa kupna-sprzedaży ma za zadanie zabezpieczyć kupującego oraz sprzedającego przed ewentualnym sporem, stanowi to bowiem podstawowy dowód w sprawie sądowej.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

  1. Czy przedmiot umowy kupna-sprzedaży, stanowi zastaw innej umowy np. kredytowej?
  2. Czy stan techniczny pojazdu jest dokładnie znany?
  3. Czy badanie techniczne jest ważne?
  4. Czy kwota na umowie kupna-sprzedaży nie jest zaniżona w stosunku do realnej kwoty zapłaty?
  5. Czy dane na dowodzie rejestracyjnym pokrywają się z danymi w umowie kupna-sprzedaży samochodu?
  6. Czy w dowodzie rejestracyjnym widnieje współwłaściciel? Koniecznie trzeba go dopisać do umowy.

Co powinna zawierać umowa kupna i sprzedaży auta?

1Data zawarcia transakcji z uwzględnieniem godziny zakupu. Godzina zakupu wpisana do umowy kupna-sprzedaży stanowi zabezpieczenie sprzedającego. Kiedy kupujący tego samego dnia wyrządzi szkodę na samochodzie, wówczas sprzedający może czuć się bezpiecznie, gdyż jego zniżki w ubezpieczalni nie ulegną z tego tytułu zmianie.

2Pełne dane Sprzedającego. Dane sprzedającego pozwalają w razie roszczeń, zlokalizować sprzedawcę. Ważne, aby podczas podpisywania umowy kupna-sprzedaży pojazdu, posługiwać się oryginałem dokumentów potwierdzających tożsamość.

3Dane kupującego. Niezbędna część umowy, która umożliwia rejestrację pojazdu w wydziale komunikacji. Dane te powinny uwzględniać imię i nazwisko tak jak w dowodzie osobistym, pesel, nr NIP, adres, rodzaj użytego dokumentu wraz z numerem oraz ośrodkiem wydającym dokument.

4Dane pojazdu. Markę/model, rok produkcji, nr silnika, nr rejestracyjny, przebieg w km., nr VIN nadwozia, kolor nadwozia, ilość przekazywanych kompletów kluczy oraz uwagi. W uwagach możemy zapisać informacje dotyczące stanu technicznego pojazdu, wszelkiego rodzaju uszkodzenia, otarcia. Punkt ten jest bardzo ważny, gdyż jest dowodem na to, że świadomie zakupiony został pojazd z wadą, która w tym momencie nie jest przed kupującym ukryta. Wiąże się z tym brak możliwości dochodzenia swoich praw, na podstawie np. rękojmi, w obszarze tego punktu oczywiście.

5Oświadczenie sprzedającego. Szczególnie dotyczące tego, że sprzedający jest wyłącznym właścicielem pojazdu, a prawa własności nie są współdzielone przez inne osoby. W tym także miejscu powinna znaleźć się informacja o tym, że sprzedający oświadcza, że pojazd poza punktem „uwagi”, zawartym w umowie kupna-sprzedaży samochodu, nie posiada znanych mu wad. Kolejny zapis w tym punkcie powinien odnosić się do oświadczenia kierowcy o fakcie, że sprzedawany samochód, nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

W umowie sprzedaży samochodu powinna być informacją również o tym, że sprzedający oświadcza, iż w sprawie pojazdu nie toczy się żadne postępowanie. W części oświadczenia powinien znaleźć się także zapis, że kupujący jest świadom stanu technicznego pojazdu. Ponadto kupujący oświadcza, że otrzymuje komplet niezbędnych do korzystania z pojazdu rzeczy, np. kluczyki, dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu, jeżeli wydano.

6Wartość, za którą kupujemy samochód. Fundamentalny zapis w umowie, który niejednokrotnie wymaga długich negocjacji. Od wpisanej w tym punkcie kwoty będzie zależało, ile zapłacimy podatku od czynności cywilnoprawnych tzw. „od wzbogacenia”. Wartość ta jest stała i wynosi 2%, termin na zapłatę opłaty skarbowej wynosi 14 dni od daty na umowie. Zwolnione z tej opłaty są osoby niepełnosprawne, które na własne potrzeby kupują pojazd oraz samochody nieprzekraczające wartości 1 000 PLN.

Czasami sprzedający sugerują wpisanie niższej kwoty, co może wydawać się atrakcyjne dla obu stron. Sprzedający zapłaci mniej podatku, jeżeli sprzedaje pojazd na fakturę, a kupujący mniej podatku PCC. W tym wszystkim jest jednak pułapka, poza faktem ponoszenia odpowiedzialności prawnej za celowe obniżanie wartości pojazdu, kupujący narażony jest na straty w razie niezgodności z umową sprzedaży.

Kiedy przyjdzie kupującemu dochodzenia praw na drodze sądowej, może otrzymać mniejsze zadośćuczynienie, ze względu na zaniżoną kwotę na umowie kupna-sprzedaży pojazdu. Urząd skarbowy, do określenia 2% podatku, przyjmuje średnia wartość rynkową pojazdu. Za zaniżoną kwotę na umowie kupna-sprzedaży, kupujący będzie zmuszony tłumaczyć się pod zarzutem oszustw podatkowych lub zwyczajnie zostanie wezwany do wyjaśnienia.

7Informacja o przeniesieniu własności. Pomimo że wydaje się logiczne, iż po zakupie stajemy się właścicielami, to w świetle prawa trzeba jeszcze przenieść prawa do samochodu, na nowego kupującego. W tym punkcie warto wspomnieć również, iż kupujący potwierdza odbiór pojazdu. Dzięki temu sprzedający nie ma podstaw do tego, aby obciążyć kupującego za przechowywanie pojazdu do czasu odbioru.

8Informacja, na kim spoczywają koszty. To zapis, który w większości przypadków, przenosi na kupującego koszty związane z opłatą skarbową – podatek od czynności cywilnoprawnych.

9Ostatnie dwa punkty. Dwa ostatnie punkty wskazują, jak będą regulowane sprawy, które nie znalazły swoich zapisów w niniejszej umowie. W tym punkcie wskazuje się głównie przepisy Kodeksu Cywilnego. Ostatni punkt oświadcza, że obie strony umowy otrzymały jednobrzmiące oryginały z podpisami, każda przynajmniej po jednej.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Pobierz umowę kupna i sprzedaży samochodu w wybranym formacie DOC lub PDF.

Na co dodatkowo zwrócić uwagę?

Żadna umowa bez podpisu nie jest zobowiązująca, tak jak większość dokumentów zaleca się użyć długopisu lub pióra z niebieskim wkładem. Powód jest oczywisty. W urzędzie, kiedy złożymy podpisy czarnym długopisem, urzędnicy mogą podejrzewać, że przedłożona umowa kupna-sprzedaży to kopia oryginału.

W umowie nie umieszcza się danych poprzedniego właściciela. Jest to pułapka, która ogranicza prawa kupującego w stosunku do późniejszych roszczeń.

Kupno samochodu - zaliczka czy zadatek?

Zaliczka czy zadatek? W efekcie zbliżone znaczenia są bardzo różne. Jeżeli wpiszemy w umowie zaliczkę, oznacza to pewnego rodzaju rezerwację, czyli fakt, że sprzedający może sprzedać samochód komuś innemu i zwrócić nam pieniądze. Zaliczkę możemy wpłacić, jako formę rezerwacji. Zaliczka jest zwrotna i nie podlega karom czy potrąceniom. Zadatek jest to część pełnej kwoty, która może nie podlegać zwrotowi, stanowi jednak zabezpieczenie sprzedającego przed dostarczeniem pełnej kwoty za przedmiot umowy kupna-sprzedaży.

Zadatek ma na celu dotrzymanie warunków umowy przez obie strony, szczególnie ważny, jeżeli mamy do czynienia z koniecznymi naprawami pojazdu, które mogą okazać się bardziej kosztowne. Zadatek i zaliczkę można stosować w zależności od konieczności. Zaliczka jednak lepiej sprawdza się przy umowie przedwstępnej.

Obowiązki sprzedającego samochód

Sprzedający ma obowiązek udzielić wszelkich wyjaśnień kupującemu o stosunkach prawnych, które dotyczą sprzedawanego pojazdu. Za przykład może posłużyć pytanie: czy sprzedawany samochód jest przedmiotem zastawu w kredycie bankowym.

Sprzedający samochód ma obowiązek przekazać na rzecz kupującego dokumentację pojazdu, konieczną do rejestracji samochodu w kraju. Przede wszystkim sprzedający powinien wydać kupującemu dowód osobisty oraz kartę pojazdu (jeżeli taka była wydana).

Sprzedający powinien udokumentować kupującemu dowód zakupu, szczególnie jeżeli samochód został sprowadzony z zagranicy. Ponadto sprzedający ma obowiązek przekazać kupującemu dokumentację świadczącą o uiszczeniu cła i podatków związanych ze sprowadzeniem pojazdu do kraju.

Sprzedający ma obowiązek udzielić kupującemu w ramach umowy kupna-sprzedaży, informacji związanych z aktualnym stanem technicznym pojazdu.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zatajenie wad pojazdu lub za czynniki zmniejszające wartość oraz użyteczność samochodu, jeżeli te były mu znane.

Obowiązki kupującego samochód

Kupujący ma obowiązek odebrać przedmiot umowy (chyba że ta stanowi inaczej) bez zwłoki, w przeciwnym razie sprzedającemu przysługuje prawo do obciążenia kupującego z tytułu przechowania samochodu. Ponadto przechowanie może odbywać się na ryzyko kupującego.

Kupujący ma prawo domagać się od sprzedającego w ramach umowy kupna-sprzedaży, wykonania badań technicznych na stacji diagnostycznej, w autoryzowanym serwisie lub w zaufanym warsztacie.

Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z opinii rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli jego wiedza nie wystarcza do oceny stanu pojazdu.

Co należy zrobić po zakupie samochodu?

Kupujący ma obowiązek w terminie 30 dni od daty zakupu – daty zapisanej w umowie kupna-sprzedaży, przerejestrować pojazd. Reguluje to art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Kupujący ma obowiązek opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych – od wzbogacenia 2% w terminie 14 dni.

Sprzedający ma obowiązek w terminie 30 dni zgłosić zbycie pojazdu do właściwego urzędu, koniecznie tam, gdzie rejestrował samochód przy zakupie.

Sprzedający powinien powiadomić ubezpieczalnię o zbyciu pojazdu w terminie 14 dni. Jest to ważny element, gdyż ubezpieczenie OC jest przypisane do konkretnego pojazdu.

Ubezpieczalnia przy odnowieniu polisy może wymagać od sprzedającego niezgłaszającego informacji o umowie kupna-sprzedaży informacji zapłaty za odnowioną polisę ubezpieczeniową. Wystarczy przesłać skan lub kopie umowy do ubezpieczyciela, z odpowiednią informacją. Zabieg ten trwa naprawdę chwilkę, a potrafi zaoszczędzić sporo nerwów. Jeżeli skan stanowi problem, przepisujemy w formie mailowej dane nabywcy z umowy kupna-sprzedaży, jeżeli sprzedajemy samochód firmie, wpisujemy dodatkowo Regon i nazwę firmy z siedzibą.

Jeżeli na auto było wykupione dodatkowe ubezpieczenie AC, możemy liczyć, że ubezpieczyciel zwróci nam środki za niewykorzystany okres do końca umowy.

Co warto wiedzieć przed zakupem samochodu?

Historia uszkodzeń

Kiedy samochód długi czas przebywał u jednego właściciela lub mamy możliwość nabycia pojazdu od pierwszego właściciela, warto dowiedzieć się o historii pojazdu czy nie była zgłaszana szkoda w ubezpieczalni. Warunek konieczny, potrzebujemy do tego danych pojazdu, a także, informację gdzie obecnie jest samochód ubezpieczony.

Historia pojazdu

Przed zakupem samochodu lub nawet jeszcze przed pierwszym oglądaniem „na żywo”, bezpiecznie jest sprawdzić historię pojazdu. Można tego dokonać poprzez darmową stronę https://historiapojazdu.gov.pl, gdzie wyświetlane są krajowe informacje: zmiany właścicieli, czy jest ważne ubezpieczenie i badanie techniczne, historia uszkodzeń, przebieg i co najważniejsze czy pojazd był kradziony. Warto tutaj wspomnieć, że konieczne jest w tym przypadku posiadanie nr VIN pojazdu, nr rejestracyjny oraz datę pierwszej rejestracji. Jeżeli osoba sprzedająca nie ma nic do ukrycia nie będzie stwarzać problemów z udostępnieniem tych informacji.

Zakup samochodu zza granicy

Kiedy pojazd będzie zakupiony za granicą, należy skorzystać z umowy dwujęzykowej. Umowa dwujęzykowa z cudzoziemcem pozwoli uniknąć dodatkowych tłumaczeń i usprawni proces rejestracji pojazdu w kraju.

Badanie stanu technicznego

Jeżeli kupujemy samochód, jako w pełni sprawny, bez problemu na stacji diagnostycznej możemy spodziewać się, że badanie nie wykaże żadnych wad, które mogą być kosztowne w naprawie. Warto wcześniej potwierdzić możliwość badania stanu pojazdu z osobą sprzedającą, zabezpieczyć trochę czasu i nie kupować „kota w worku”. Zdarza się tak, że nawet właściciel pojazdu nie jest świadomy, że niektóre części będą niedługo do wymiany, ponieważ są mocno wyeksploatowane. Dzięki sprawdzeniu pojazdu na badaniu technicznym możemy być w pełni świadomi przyszłych kosztów naprawy oraz zweryfikować wiedze sprzedającego.